Peygamberimiz(sav): “Benim Benzerim Ali’dir”

21564Enes b. Mâlik kanalıyla, Resûlullah’tan (s.a.a.) şöyle nakledilmiştir: “Her peygamberin mutlaka ümmetinde bir benzeri olur; Benim benzerim de Ali’dir”

İbn Abbâs, Resûlullah’tan (s.a.a.) şöyle nakletmiştir; buyurdu: “Ali, Bana göre bedenimdeki başım gibidir.” (Bihârü’l-Envâr, c.38, s.319; El-Gadîr, c.10, s.278; Nûrü’l-Ebsâr, s.89; Fezâilü’l-Hamse, c.1, s.297; Gâyetü’l-Merâm, s.455; Keşfü’l-Yakîn, s.299; Eş-Şehâb, s.33). 

Enes b. Mâlik kanalıyla, Resûlullah’tan (s.a.a.) şöyle nakledilmiştir: “Her peygamberin mutlaka ümmetinde bir benzeri olur; Benim benzerim de Ali’dir.” (İhkâkü’l-Hak, c.6, s.460; Gâyetü’l-Merâm, s.455; Yenâbîü’l-Mevedde, s.235; İsbâtü’l-Hüdât, c.2, s.249). 

Selmân-ı Fârisî’nin, Resûlullah’tan (s.a.a.) şöyle duyduğu nakledilmiştir: “Hiç şüphesiz, Benim kardeşim, vezirim ve kendimden sonraya bıraktığım en iyi kimse, Ali b. Ebî Tâlib’dir.” (Keşfü’l-Ğumme, c.1, s.153; El-Emâlî, Şeyh Sadûk, s.284). 

Zeyd b. Ali, babası İmam Zeynü’l-Âbidîn’den (a.s.), o da İmam Hüseyin’den (a.s.), o da Emirü’l-Müminin’den (a.s.) nakletmiştir; Resûlullah (s.a.a.) şöyle buyurdu: “Ya Ali, Allah-u Teâlâ, Bana bir kardeş ve vasî tutmamı emretti. O hâlde sen Benim kardeşim, vasîm ve ehlim üzerindeki halifemsin; hem hayatımda, hem de vefatımdan sonra. Sana uyan, Bana uymuştur; senden yüz çeviren, Benden yüz çevirmiştir; sana kâfir olan, Bana kâfir olmuştur ve sana zulmeden, Bana zulmetmiştir. Ya Ali, sen Bendensin ve Ben de sendenim. Ya Ali, sen olmasaydın, nehir ehliyle savaşılmazdı.” 

Hz. Ali diyor ki: “Ben, ‘Ya Resûlallah, nehir ehli de kimdir?’ diye sorduğumda, ‘Onlar öyle bir topluluktur ki, ok yaydan çıkıp gittiği gibi İslam’dan çıkarlar’ buyurdu.” (El-Emâlî, Şeyh Tûsî, c.1, s.203). 

İbn Abbâs’tan nakledilmiştir; Resûlullah (s.a.a.) şöyle buyurdu: “Hiç şüphesiz, Allah Tebâreke ve Teâlâ, Benim ile Ali arasında kardeşlik bağı oluşturdu; yedi göğün fevkinde, kızımı ona nikâhladı, mukarreb meleklerini de buna şahit tuttu ve onu vasî ve halife tayin etti. O hâlde, Ali Bendendir ve Ben de ondanım; onu seven, Beni sevendir; ona düşman olan, Bana düşmandır. Hiç şüphesiz melekler onun muhabbetiyle Allah’a yakınlaşmaktadırlar.” (İsbâtü’l-Hüdât, c.2, s.55; El-Emâlî, Şeyh Sadûk, s.108). 

İmam Cafer-i Sâdık’ın (a.s.), babalarından, Resûlullah’ın (s.a.a.) Hz. Ali’ye (a.s.) hitaben şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Ya Ali, sen Benim kardeşimsin, Ben de senin kardeşin. Ya Ali, sen Bendensin ve Ben de senden. Ya Ali, sen Benden sonra Benim vasîm, halifem ve Allah’ın ümmetim üzerine hüccetisin; hiç şüphesiz seni seven, saadetli ve sana düşman olan bedbaht olur.” (El-Emâlî, Şeyh Sadûk, s.295).

PAYLAŞ

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Soru: